'ทรฺศน' ปรากฏการณ์ในศิลปะ-สถาปัตยกรรมขอม กับ เกียรติขจร ชัยเธียร • ครั้งที่ ๙

สัมผัสประสบการณ์ของแกนปราสาทนครวัด เมื่อพระสูรฺยโคจรเหนือยอดศิขรประธานในวันวิษุวัต • เพิ่มเส้นทางไปศึกษาเมืองลิงคปุร (เกาะแกร์) และปราสาทเบงเมเลีย (บึงมาลา)

หริหราลย (ร่อลวย) • ยโศธรปุร (เมืองพระนครเดิม) • อิศวรปุร (บันทายสรี) • วรวิษฺณุโลก (นครวัด) • อินทรปตฺถ (นครธม) • ลิงคปุร (เกาะแกร์)

เสาร์ ๒๑ - พฤหัส ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ (๖ วัน ๕ คืน)
รับเพียง ๘ ท่านเท่านั้น

กิจกรรมนี้เป็นทางเลือกให้ผู้สนใจในศิลปะ-สถาปัตยกรรมขอมที่กำลังแสวงหาหนทางสู่ 'ประสบการณ์' ใน 'ปรากฏการณ์' ณ 'สถาน' แห่งอารยธรรมฮินดู–พุทธอันยิ่งใหญ่ของเอเซียอาคเนย์แห่งนี้ ให้ได้มีโอกาสสืบค้นอดีตอันรุ่งเรืองของขอม เพื่อให้เข้าใจในคตินิยม วิถีการดำรงชีวิต และความรุ่งโรจน์ทางด้านศิลปะ–สถาปัตย์ที่สามารถแปลงคตินิยมที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร อันจะเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณทางศิลปะของผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน ให้เกิดแรงบันดานใจในความคิดสร้างสรรค์ และวิถีการดำเนินชีวิตของตนให้ครองอยู่อย่างมีความหมาย เปี่ยมปัญญา ด้วยศรัทธา ที่ละเอียดบริสุทธิ์ ในนยะที่จะเอื้อประโยชน์ต่อปัจจุบันและอนาคตของเขาต่อไป. โดยเดินทางร่วมกับผู้มีรสนิยมเดียวกัน และกับวิทยากรผู้จะนำเสนอให้เห็นความสัมพันธ์ของศิลปะ ศาสนา และปรัชญา อันนำมาสู่การสร้างสรรค์เชิงสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ในมุมมองที่เหนือกว่าคำอธิบายทางเทววิทยาหรือปุราณวิทยาใดๆ. การเดินทางครั้งนี้จะเป็นการจาริกที่เปิด 'ทรฺศน' ของผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านให้กว้างไกลและลึกเข้าไปสู่ความหมายของศิลปะ–สถาปัตย์ ยิ่งกว่าที่เคยสัมผัสมา.
 
สรุปกำหนดการ
วันที่หนึ่ง: อรัญประเทศ • ปอยเปต • เสียมเรียบ | วันที่สอง: กลุ่มปราสาทหริหราลัย • กลุ่มปราสาทยโศธรปุระ [พระโค. บากอง, โลเลย, บารายตะวันตก, แม่บุญตะวันตก, ออกยม, กระวัน, แม่บุญตะวันออก, แปรรูป, ตาแก้ว, ปักษีจำกรง, พนมบาแค็ง] | วันที่สาม: อิศวรปุระ • วิษณุโลก [ชมพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดปรางค์ประธานของปราสาทนครวัด, บันทายสรี, บันทายสำเร, นครวัด] | วันที่สี่: กลุ่มปราสาทอินทปตถฺ [ซุ้มประตูทิศใต้, บายน, บาปวน, ลานช้าง-ลานพระเจ้าขี้เรื้อน, ซุ้มประตูพระราชวัง, พิมานอากาศ, คลังใต้, สระสรง, บันทายกุฎี, ตาพรหม, พระขรรค์, นาคพัน] | วันที่ห้า: กลุ่มปราสาทลิงคปุร (เกาะแกร์) • ปราสาทเบงเมเลีย (บึงมาลา) | วันที่หก: เสียมเรียบ • ปอยเปต • อรัญประเทศ

รายได้ส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ จะนำไปสนับสนุนการทำงานของ มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก [www.thungyai.org] เพื่อรักษาผืนป่าสำคัญของชาติให้ดำรงอยู่ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น


หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.