'ทรฺศน' ปราสาทนครวัด: การประเมินค่าทางสถาปัตย์ • เกียรติขจร ชัยเธียร


ปัจฉิมลิขิต [ที่ขาดไปในหนังสือ]: ผมต้องขอกล่าวขอบพระคุณด้วยความเคารพ และต้องให้เครดิตกับ พี่ปวิตร ว่องวีระ บรรณาธิการหนังสือเล่มนี้ ที่กรุณาเอาใจใส่ในการตรวจทาน-ปรับปรุงเนื้อหาของต้นฉบับ ในทุกๆคำที่ผมเขียน. ผมได้ทำงานร่วมกับพี่ปวิตรนานหลายเดือนกว่าที่หนังสือเล่มนี้จะตีพิมพ์ออกมา แม้ต้องแก้ไขปรับปรุงกันถึงสี่-ห้าครั้ง แต่ผมไม่รู้สึกถูกรบกวนแม้แต่น้อย. ในทางตรงข้าม ทุกครั้งที่พี่ปวิตรมีคำถาม ที่พยายามโยงความคิดของเนื้อหาและถ้อยคำทั้งเล่มให้เป็นเนื้อเดียวกัน กลับเป็นการทบทวนความคิดของผม ทำให้ผมเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมวิเคราะห์และสังเคราะห์มากขึ้น. พี่ปวิตรได้แสดงให้เห็นอย่างน่าซาบซึ้งใจในความเอาใจใส่รายละเอียดทุกอย่างของหนังสือเล่มนี้ (และหนังสือทุกๆเล่มที่ผมเห็นพี่ปวิตรเป็นบรรณาธิการ) อันเป็นการบ่งบอกถึงความเป็น "มืออาชีพ" ของพี่ปวิตรโดยแท้. ขอคารวะด้วยความนอบน้อมครับ...
เกียรติขจร ชัยเธียร
๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

ฉบับภาษาอังกฤษ >> Experiencing Angkor Vat: An Architectural Assessment


สั่งซื้อหนังสือได้ที่
จากปกหลัง
หนังสือ ประกอบด้วยเนื้อหาบทวิเคราะห์และบทพรรณนาเชิงวิจักขณ์อันมีต่อ สถาปัตยกรรมปราสาทนครวัด ที่มุ่งศึกษาลึกเข้าไปถึงประสงค์และต้นกำเนิดของความสร้างสรรค์ในเชิง ภววิทยาของการจัดองค์ประกอบทาง "กาละ และ เทศะ" ตามทรรศนะของอภิปรัชญาฮินดูและปรากฏการณ์วิทยาเชิงอรรถปริวรรต (hermeneutic phenomenology). ผลงานนี้ได้เสนอทฤษฏีสถาปัตยกรรมขอมที่แตกต่างจากบทวิเคราะห์ทางประวัติ ศาสตร์และประติมานวิทยาของนักวิชาการตะวันตกที่ผ่านมาอย่างถอนรากถอนโคน โดยให้มุมมองและแรงบันดานใจที่เข้าถึงวิธีการอุปมานปรัชญาศิลปะ-สถาปัตย์ใน การตีความหมาย มากกว่าการเปรียบเทียบโดยการเล่าเรื่องตามตำนาน 'ปุราณ' ที่รับรู้กันอย่างผิวเผินมากว่า ๑๕ ทศวรรษ. ต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้ มาจากผลงานวิจัยฉบับภาษาอังกฤษที่เสนอต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในชื่อ Experiencing Angkor Vat: An Architectural Assessment. หนังสือมีภาพประกอบกว่า ๗๐ ภาพ แผนผัง และแผนภูมิ รวมทั้งอภิธานศัพท์และบรรณานุกรม.


ISBN : 9749931432
พิมพ์ครั้งที่: ๑ (มกราคม ๒๕๔๙)
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์อมรินทร์
บรรณาธิการ: ปวิตร ว่องวีระ
จำนวนหน้า: ๒๑๓ หน้า
ขนาด: ๑๗ซม. x ๑๙ซม. x ๑.๕ซม.
น้ำหนัก : ๓๙๐ กรัม
จัดจำหน่าย: บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด
ราคาปก: ๑๙๗.- บาท

สารบาญ
๏ คำนำของสำนักพิมพ์
๏ คำนิยมโดย รศ.ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๏ กิตติกรรมประกาศ
๏ กถามุข

ภาคที่ ๑: บทวิเคราะห์
๏ ความย่อ: สถาปัตยกรรมเมืองพระนครขอม ๏ กษัตริย์ฯศฺรสูรฺยวรฺมเทว ที่ ๒: องค์ ‘ยชมาน’ ๏ ฯศฺรีทิวากรปณฺฑิต: สถาปนิก ๏ ‘ทรฺศน’: ต้นกำเนิดของความปีติ ๏ ปุราณะ: ตำนานแห่งแม่บท ๏ ‘เอกาศฺรยิ’: ความถดถอยของกาละและเทศะ ๏ ‘อนุมาน’: อภิปรัชญาของผังปราสาท และคติการออกแบบปราสาทแบบขั้นปิระมิด ๏ ‘ศรุติ’ ในชั้นเชิงบาตรของศิขรแห่งโยคะ ๏ ปัจฉิมบท: สถาปัตยกรรมแห่งการเสริมสร้างพุทธิปัญญา

ภาคที่ ๒: บทวิจักขณ์
๏ ยโศธามนฺ – สถาปนสถาน ๚ ๏ สํวิธสฺถา – ผังปราสาท ๚ ๏ พันธนาการแห่งทุกข์ ๚ ๏ เสตุสู่วิโมกข์ ๚ ๏ ยาตฺริก – ผู้แสวงบุญ ๚ ๏ ทวารสู่นิรวาณ ๚ ๏ อติภูษแด่องค์เทวสถาน ๚ ๏ ประเวศแห่งวิธุรชน ๚ ๏ ภาสจรัสแห่งองค์เทวประติมา ๚ ๏ ‘วิสฤตวิศว’ – ลวดลายอันบริบูรณ์ของมหาจักรวาล ๚ ๏ ธฺวัชแห่งวีรธรรม ๚ ๏ ศักติแห่งโชฺยติยัญ ๚ ๏ ‘วิศวรูป’ แห่งความหวัง ๚ ๏ ลีลาของกาละ ๚ ๏ สมเรขาแห่งองค์พระปรเมศวร ๚ ๏ ‘เฉทฺยก’ – ลำรูปของอินทรีย์ญาณ ๚ ๏ อาภาสแห่งมายา ๚ ๏ อุบัติการของปัจจัยภาพ ๚ ๏ ปรมประชาน ๚ ๏ ชวาลแห่งไตรศุภกูฏ ๚ ๏ การเน้นรูป ๚ ๏ วิถีแห่งอาศรมบท ๚ ๏ ระเบียงคดแห่ง “อนันตนิวัติ” ๚ ๏ ลีลาของปริภูมิ ๚ ๏ ‘สมุจฺจปฺรมาน’– ความตระหง่านของมาตร ๚ ๏ การแย้มพรายของ ‘ปริภูมิยนฺตฺรณ’ ๚ ๏ ฉายาแห่งเทวลิขิต ๚ ๏ ประทักษิณแห่งแสง ๚ ๏ ปราณแห่งอัพภันตรภาพ ๚ ๏ ชัยชนะเหนือ ‘ไธรฺย’ ๚ ๏ ‘อาตโมทย’ – การผนวกอาตมัน ๚ ๏ สัณฐานของศิขร ๚ ๏ ‘ปุรุษมณฺฑล’ และ ‘ปญฺชร’ ๚ ๏ ปรมัตถสัจ ๚๛

๏ อภิธานศัพท์
๏ แผนผังมุมมอง ‘ทรฺศน’
๏ บรรณานุกรม

ไม่มีความคิดเห็น


หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.