ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมขอมโบราณ

"ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมขอมโบราณ"
บทสังเคราะห์ในเชิงกาละและเทศะโดยย่อ
(ไม่สมบูรณ์)
เอกสารประกอบการบรรยาย
วิชา  ARCT801103 ประวัติศาสตรสถาปตกรรมไทยและลานนา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ช่วงปี ๒๕๔๖-๒๕๕๐

>>> ดาว์นโหลดเนื้อหาบรรยาย ()

หมายเหตุ: แผ่น backup ไฟล์สไลด์ของหัวข้อนี้ รวมทั้งเอกสารประกอบการบรรยายวิชา ARCT801412 ทฤษฏีและปรัชญาของสถาปัตยกรรมสมัย Post-Modern ช่วงปี ๒๕๔๗ หัวข้อเรื่อง "ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology)" เสียหาย ไม่สามารถกู้คืนได้.

ไม่มีความคิดเห็น


หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.