Sadhana (1913) by Rabindranath Tagore [PDF]


หนังสือเล่มนี้เกิดจากการรวบรวมคำปาฐกถาของท่านรพินทรนาถ ฐากูร ช่วงที่เดินทางไปบรรยายทั้วสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 1912-1913. หนังสือเล่มนี้นำพาผู้อ่านให้เข้าใจสัจจะของความเป็นมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้ง ด้วยลีลาภาษากวีที่ลุ่มลึกของท่าน. ท่านทำให้ผู้อ่านตระหนักว่า ความเป็นปัจเจกของเราและจักรวาลนั้น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เฉกเช่นสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกของปรากฏการณ์ที่อยู่โดยรอบตัวเรา. กฏของจักรวาลนั้น สรรค์สร้างเพื่อความงามของและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว. แต่ความปัจเจกมนุษย์ทำให้เราแปลกแยกตนเองoออกจากความสัมพันธ์นั้น อันเป็นที่มาของ duality ในตัวมนุษย์ที่แบ่งแยกระหว่างกายและใจ. ฉะนั้น. . .

หากเราตระหนักและนำพาตนสู่หนทางที่นำไปสู่การการหยั่งรู้ในตน เราย่อมหวนกลับคืนสู่ความสัมพันธ์นั้นได้อีกครั้ง -- ในนิยามของ"อทไวต เวทานฺตา" ฮินดูหมายถึงอาตมันของเราได้กลับเป็นหนึ่งเดียวกับพรหมันนั่นเอง. สิ่งที่ผมสรุปนี้ เทียบไม่ได้เลยกับถ้อยคำที่ท่านบรรยายในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งท่านบรรยายด้วยเหตุผลนิยม (rationalism) ที่ผู้อ่านทุกคน ทุกศาสนา สามารถเข้าใจได้โดยง่าย. ดังนั้นหาก "คู่มือมนุษย์" ของท่านพุทธทาส นับเป็นหนังสือที่ชาวพุทธและชาวโลกทุกคนควรอ่านแล้ว "สาธนา" ก็เปรียบได้เช่นกันครับ.

ดาว์นโหลด ฉบับเต็ม PDF >>> http://goo.gl/VmeJXn

ส่วน "สาธนา" ฉบับที่ผมแปล สามารถไปดาว์โหลดอ่านได้ที่: http://www.jayadhira.org/2010/09/blog-post_3237.html

ไม่มีความคิดเห็น


หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.