กถามุข

อะไรคือนยะของกาละ? อะไรคือนยะของเทศะ? รูป-ปริภูมิสร้างขึ้นอย่างสัมพันธ์กันได้อย่างไร จึงก่อให้เกิดปรากฏการณ์ของศิลปะ-สถาปัตย์ อันมีผลกระทบต่อจิตวิญญาณของเราเมือได้ไปสัมผัสด้วยอายตนะ. เว็บแห่งนี้สร้างเพื่อทุกคนที่มุ่งแสวงหาการนำไปสู่ความเข้าใจในสิ่งที่อยู่แวดล้อมเรา (surrounding), อันมีผลกระทบต่อภาวะของเรา (being), ที่นำไปสู่ความเป็นตัวตนของเรา (becoming). หลักการในการเข้าถึงประกอบด้วย การเรียนรู้, การคิด, และการฝึกฝน. นั่นคือ เนื้อหา, พิจารณา, และปฏิบัติ. เว็บนี้จึงประกอบด้วยบทความจากการศึกษาศิลปะ-สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมต่างๆ ทั้งศิลปะ-สถาปัตยกรรมขอม, ศิลปะ-สถาปัตยกรรมอินเดีย, ศิลปะ-สถาปัตยกรรมจีน, ศิลปะ-สถาปัตยกรรมบาหลี, ฯลฯ แบบโบราณและร่วมสมัย เพื่อให้เข้าใจบริบทในการออกแบบศิลปะ-สถาปัตยกรรมเหล่านั้นอย่างเข้าใจซึ้งและซาบซึ้ง และกิจกรรมการเดินทางไปสัมผัสปรากฏการณ์ของศิลปะนั้นด้วยตนเอง เพื่อเพ่งพิจารณารูป-ปริภูมิ กาละ-เทศะ ก่อนลำเลียงความคิดและสัมผัสเหล่านั้นส่งผ่านไปสู่การเคลื่อนไหวของ "มือ" ให้บังเกิดจุด ให้บังเกิดเส้น ให้บังเกิดรูปทรง ให้บังเกิดมิติ และให้บังเกิดสีสรร-บรรยากาศ ที่บรรจงบรรเลงลงบนแผ่นกระดาษหรือสื่อวัสดุใดๆ. นั่นคือการเรียนรู้สิ่งที่อยู่โดยรอบเรา. คือการเข้าถึงบริบทที่ก่อรูปเป็นตัวตนของเรา. อันนำเราให้หลุดพ้นจากกระพี้และความฉาบฉวยของมายาที่เกาะกินจิตต์วิญญาณของเราอยู่. นำเราให้ไปสู่อำนาจในการรังสฤษฏ์ทุกสิ่ง—ไม่เพียงแต่ศิลปะหรือสถาปัตยกรรม —ให้สูงส่งมากขึ้นๆ.

What is the meaning of Time? What is the meaning of Space? How a spatial form was harmoniously created to become an existence of phenomenological art & architecture that affect our spiritual faculty when touched by our determined senses. This website was initiated for everyone in searching for understanding the surroundings that enfold our being, that bring us to becoming. The constituent of learning, thinking, and practising—the process of pedagogy, reflection, and praxis—is assembled here. They are presented by means of articles on ancient and contemporary art & architecture to make apprehension about the intentionality of its contextual design, and workshop expenditions to study its phenomena in situ of its status quo before transmitting into movement of "instrumental hand" to create the esquisse from point to line, from line to profile, from profile to phenomenal dimension, then to colorised atmosphere in plain paper or any mediums. These are the acquisition of our surroundings, the attainment of all contexts that create us, that will emancipate us from all perfunctoriness of Illusion (maya) that cling in our spiritual soul. They usher us to power of all creation, besides art & architecture, that elevates upwardly and eminently.

หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.